Indeksipohjaiset sopimukset maatilojen sato- ja tuloriskien hallinnassa (RIMAC)

← Takaisin
Tekijä Myyrä, Sami; Pietola, Kyösti
Sarja MTT Raportti n:o 63
DOI/ISBN-numero 978-952-487-401-4
Päivämäärä 2012
Avainsanat indeksivakuutukset, satoriskit
Rahoitus Salaojituksen Tukisäätiö
Organisaatio MTT Taloustutkimus
Sivut 35
Kieli suomi
Saatavuus http://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/438269/mttraportti63.pdf?sequence=1

Indeksipohjaisten vakuutusten ja sääjohdannaisten markkinat ovat maailmalla kasvaneet erittäin voimakkaasti ja näitä sopimuksia on yhä enemmän integroitu mm Maailman Pankin toimesta politiikkaohjelmiin, joilla tehostetaan ilmastonmuutoksesta aiheutuvien ja yhä voimistuvien sääriskien hallintaa. Myös EU:n yhteisen maatalouspolitiikan terveystarkastuksessa nähtiin tarve ja tehtiin aloite kehittää uusia, nykyistä tehokkaampia riskienhallinnan keinoja suojaamaan EU:n elintarvike-alaa yhä kasvavia riskejä vastaan samalla kun perinteisesti suojaverkkoina toimineita markkinainterventioita karsitaan. Riskienhallintaa tehostavien politiikkaohjelmien valmistelu on EU:ssa käynnissä. Suomella tulee olla tutkimukseen perustuva näkemys keinoista, jotka parhaiten soveltuvat Suomen olosuhteisiin ja ovat samalla myös yhteensopivia muiden EU:n yhteisen maatalouspolitiikan keinojen kanssa. Uudet indeksipohjaiset vakuutukset ovat erittäin potentiaalinen mahdollisuus kehittää EU:n yhteistä politiikkaa siihen suuntaan, että se ylläpitää myös suomalaisen ruoan tarjonnan vahvana sääriskien kasvaessa. Vastaavia indeksipohjaisia sopimusmalleja kehitetään parhaillaan myös muissa EU maissa. Indeksipohjaisten sää-, sato- ja tuloriskien hallintaan tähtäävien politiikkaohjelmien kehitystyötä ei rajoiteta EU:n toimesta. Edellytyksenä kuitenkin on, että tuettavat ohjelmat täyttävät WTO vaatimukset. Tässä tutkimuksessa tuotettiin tietoa, jota tarvitaan kehitettäessä Suomen maatalouteen uusia indeksipohjaisia vakuutussopimuksia. Tulosten perusteella voidaan arvioida kuinka tehokkaita sääindeksipohjaiset sopimukset voivat parahimmillaan olla. Lisäksi selvitettiin käytössä olevien sääindeksien käyttökelpoisuutta indeksivakuutusten pohjana. Tutkimuksessa tuotettiin tietoa vakuutusmarkkinoiden aivan keskeisimpiin kysymyksiin. Mallintamalla tehtiin arvioita tilojen välisestä satojakaumasta sekä satovahinkojen kohdentumisesta erityyppisille tiloille. Dynaamisen ohjelmoinnin numeerisilla algoritmeilla verrattiin maatilojen halua tehdä sään ääri-ilmiöiltä suojautumiseksi tarvittavia investointeja erilaisten satovakuutustyyppien ollessa käytettävissä. Tutkimustuloksia julkaistiin niin tieteellisinä artikkeleina, selvityksinä kuin popularisoituina lehtikirjoituksinakin. Jatkotutkimusten selvitettäväksi jäi indeksivakuutusten markkinapotentiaali, niin niitä tarjoavien vakuutusyhtiöiden, kuin viljelijöidenkin näkökulmasta Tutkimuksessa hyödynnettiin suuria jo olemassa olleita biologisia tietovarantoja (ilmatieteen laitoksen säätiedot ja MTT:n satotiedot) ja markkinatietokantoja (esim. TIKE:n hintatilastot ja satovahinkoaineistot sekä FADN tilinpäätösaineistot) yhteiskunnallisesti merkittävään, soveltavan taloustieteen tuotekehitykseen. Hanke toteutettiin MTT:n, Ilmatieteen Laitoksen sekä Wageningenin tutkimuskeskuksen (WUR) yhteistyönä. Tutkimuksesta vastasi MTT.

———————————–

Markets for index-based insurance have grown strongly in recent years. These agreements are becoming increasingly integrated by the World Bank policy programmes to improve the efficiency of measures protecting farmers against weather risks amplified by climate change. The EU’s Common Agricultural Policy Health Check has also recognized this need and taken the initiative to develop new, more effective risk management measures to protect the EU food sector against growing weather risks, while the traditional safety net in operation for market intervention will be reduced. Risk management is currently a part of the preparation of policy programmes in the EU. Thus, Finland should have research-based views on the measures best suited to Finnish conditions. These measures should also comply with regulations set in the EU Common Agricultural Policy. New index-based insurances provide a potentially very good opportunity to develop a common EU policy in a direction that will also maintain a strong Finnish food supply, even with increasing weather risks. The corresponding index-based contract models are also being developed in other EU countries. Index-based weather, crop and income risk management programmes aimed at policy development are not restricted by the EU. The prerequisite, however, is that the insurance schemes to be subsidized should meet WTO requirements. In this study, we produced new insights and data for the development of index-based insurance contracts in Finnish. With the results it will be possible to assess the effectiveness of weather indices to predict yields in Finland. The unexplained part, the so-called basis risk, is an essential feature of weather indices and determines their market attractiveness. The constructions for yield insurances were formed in many ways. For example, we estimated the yield distribution of Finnish farms as well as farmer and farm-based characters that explain yield damage. Numerical dynamic programming was used to predict farmers’ investments in green technologies that protect against adverse weather shocks, as well as increase productivity under possibilities to also insure farmers either with traditional yield insurances or index-based insurances. The research results have been published in scientific journals, as well as in popularized newspapers. The study of the market potential of these index-based yield insurances is left as a challenge for upcoming research. The study took advantage of major pre-existing biological data resources (National Weather Service weather and MTT’s harvest data) and market databases (e.g. TIKE’s price statistics and crop damage data, as well as FADN accounting data) for socially meaningful applied economics and development. The project was carried out in cooperation between MTT and the Methodological Institute of Wageningen Research Centre (WUR). The study was led by MTT.

Keywords: yield risks, index insurances