Viljelijöiden suhtautuminen satoriskeihin ja kaupallisiin satovahinkovakuutuksiin

← Takaisin
Tekijä Liesivaara, Petri; Myyrä, Sami; Väre, Minna
Sarja MTT Raportti n:o 98
DOI/ISBN-numero 978-952-487-456-4
Päivämäärä 2013
Avainsanat hinta, omavastuu, satovahinko, vakuutus
Rahoitus Salaojituksen Tukisäätiö
Organisaatio MTT Taloustutkimus
Sivut 46
Kieli suomi
Saatavuus http://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/480900/mttraportti98.pdf?sequence=1

Tämän selvityksen tavoitteena oli tuottaa tietoa uusien satovahinkovakuutusten kehittämiseksi Suomen maatalouteen osana EU:n yhteisen maatalouspolitiikan (CAP) uudistusta. Suomessa ei ole aikaisempaa kokemusta vapaaehtoisuuteen ja merkittävään yritysten omarahoitukseen perustuvista riskienhallintasopimuksista, sillä satovahingot on korvattu valtion kokonaan kustantamalla korvausjärjestelmällä. CAP-uudistuksen myötä satovahinkojen korvausjärjestelmästä voidaan todennäköisesti korvata satovahinkoja viimeisen kerran vuoden 2015 satovahingoista.
Aikaisemmissa tutkimuksissa on keskitytty kuvaamaan ja mallintamaan erilaisten vakuutusjärjestelmien eroja. Tässä tutkimuksessa aikaisempi tutkimustieto jalostettiin oikeiksi vakuutustuotteiksi, joiden markkinapotentiaali testattiin viljelijöille suunnatulla kyselyllä. Aineiston edustavuus ja vastausten kato tarkastettiin ja voitiin todeta tuloksina esitettävien valintojen ja mielipiteiden edustavan kaikkien suomalaisten viljelijöiden mielipiteitä.
Kolme neljästä viljelijästä ostaisi tai ainakin harkitsisi vakavasti satovahinkovakuutuksen ostamista, jos satovahinkojärjestelmä lakkautettaisiin. Vakuutustuotteiden markkinakelpoisuuteen on suhtauduttu varauksellisesti, mutta viljelijät suhtautuvat niihin rationaalisesti. Erityisesti yhdistelmä edullisesta vakuutuksesta, jossa on korkea korvaustaso kiinnostaa viljelijöitä. Tulos kertoo siitä, että satovahinkovakuutus on uskottava tuote ja sille on kysyntää, joka reagoi tuotteen hintaan ja laatuun. Tämä siitäkin huolimatta, että viljelijät ovat saaneet toistaiseksi erittäin niukasti tietoa satovahinkojärjestelmän lakkauttamisesta ja uusista satovahinkovakuutuksista.
Satovahinkovakuutuksia ostava joukko on aina valikoitunut. Suomessa satovahinkovakuutuksia kaikkein todennäköisimmin ostaisivat nuoret, keskimääräistä suurempaa kasvinviljelytilaa pienellä omalla pääomalla päätoimisesti viljelevät viljelijät, jotka ovat riskin ottajia ja uskovat omiin kykyihinsä satovaihtelun hallinnassa.