Ainehuuhtoutumista pelto- ja metsävaltaisella valuma-alueella Siuntionjoen vesistössä

← Takaisin
Tekijä Maasilta, Aimo ; Pekkarinen, Mauri; Tuononen, Erkki; Vakkilainen, Pertti
Sarja Julkaisu / Teknillinen korkeakoulu, vesitekniikan laitos, 0356-830X ; 18
DOI/ISBN-numero 951-752-116-2
Päivämäärä 1980
Rahoitus Maj ja Tor Nesslingin säätiö, Suomen Akatemia, Maa- ja Vesitekniikan Tuki ry
Organisaatio Teknillinen korkeakoulu
Sivut 36
Kieli suomi

”Valtakunnallisen hulevesitutkimuksen 1977 – 1979” yhteydessä tutkittiin valumavesien laatua ja ainehuuhtoutumien suuruutta kahdella pienellä, vierekkäin sijaitsevalla valuma-alueella Siuntionjoen vesistössä. Vuosina 1977 – 79 otettiin virtaamaan verrannollisia yhden vuorokauden kokoomanäytteitä sadetapahtumien aikana ja kuivalla kaudella alueelta 1 (pelto % = 7) yhteensä 31 kpl ja alueelta 2 (pelto % = 40) 34 kpl. Kevätsulamiskaudella vuosina 1978 – 79 otettiin kokoomanäytteitä 11 kpl alueelta l ja 16 kpl alueelta 2. Alueilta oli myös käytettävissä päivittäiset valuma- ja sadantahavainnot. Näytteiden analysointi ja kertyneen aineiston käsittely tehtiin Teknillisen korkeakoulun vesitalouden laboratoriossa.

Kokonaisfosforipitoisuuden mediaaniarvo vaihteli molemmilla alueilla sulamis- ja sadekausina sekä alueella 1 myös kuivalla kaudella välillä 60… 80 µg P/l. Alueella 2 kuivakauden mediaaniarvo oli vain 11 µg P/l, mikä oli yhteydessä valumaveden alhaiseen pH-arvoon (5,0) ja korkeaan SO4-pitoisuuteen (160 mg/l). Kokonaistyppipitoisuuden mediaaniarvo eri ajankohtina vaihteli välillä 0,9… 1,1 mg N/l alueella 1 ja välillä 1,9… 4,9 mg N/l alueella 2. Raskasmetallien (Pb, Cd, V) pitoisuudet olivat ajankohdasta riippumatta alhaisia molemmilla alueilla. Esimerkiksi lyijypitoisuuden mediaaniarvo vaihteli välillä 1… 3 μg Pb/l.

Kokonaisfosforin vuotuinen huuhtoutuma molemmilla alueilla oli n. 30 kg/km2 mistä määrästä puolet huuhtoutui kevätsulamiskaudella vajaan kahden kuukauden aikana. Kokonaistypen vuotuinen huuhtoutuma oli 450 kg/km2 alueella 1 ja 1300 kg/km2 alueella 2. Kevätsulamisen osuus huuhtouma-arvoista oli suuruusluokaltaan 40 %.