Salaojituksen kustannusten muodostuminen, Kustannusarvio ja sen toteutuminen

← Takaisin
Tekijä Kivelä, Jussi
Sarja Seinäjoen ammattikorkeakoulu, opinnäytetyö
Päivämäärä 2013
Avainsanat kustannukset, salaojitus
Organisaatio Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Sivut 27
Kieli suomi
Saatavuus https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/61760/Jussi_Kivela.pdf

Tässä työssä on tutkittu salaojituksen kustannusten muodostumista ja sen toteu-tumista. Tällä työllä on haluttu selvittää mistä salaojituksen kustannukset muodos-tuu ja paljonko eri osat vaikuttaa kokonaiskustannuksiin. Työ tehtiin kyselytutki-muksena ja vastauksista otettiin toteutuneet luvut työhön. Kustannusarviot saatiin salaojasuunnittelijoilta. Tässä työssä on eritelty kaikki eri osa-alueet ja niihin liitty-vät kustannukset ja verrattu osa-alueita keskenään kustannusarvion sekä toteutu-neiden kustannusten välillä. Työn alussa kerrotaan vähän historiasta ja esitellään syitä salaojitukseen. Työssä käydään läpi myös salaojitustuen muodostuminen ja sen vaatimukset. Seuraavaksi käydään läpi kustannusten muodostuminen, toteu-tuneet kustannukset ja lopussa on verrattu kokonaiskustannusta toteutuneisiin kustannuksiin. Kustannusten vertailu näkyy prosentteina ja euro määrinä. Tulok-sista näkee mitkä asiat vaikuttavat salaojituksen kokonaiskustannuksiin. Tulokset vaihtelivat eri ratkaisujen kautta.