Putkiojien suunnittelu

← Takaisin
Tekijä Heino, S.; Kinnunen, I.; Nissinen, R.; Pajula, H.
Toimittaja
Sarja Vesi- ja ympäristöhallinnon julkaisuja - sarja B 3
DOI/ISBN-numero 951-47-3615-X
Päivämäärä 1990
Avainsanat maankuivatus, mitoitus, ojitus, Putkiojat, suunnittelu
Organisaatio Vesi- ja ympäristöhallitus
Sivut 72 s.
Kieli suomi
Saatavuus Putkiojien suunnittelu

Putkiojien suunnitteluohje on tarkoitettu täydentämään vesihallituksen Tiedotusta 278 “Maankuivatuksen suunnittelu”. Ohjeessa esitellään tyypillisiä putkiojien käyttökohteita ja pyritään ohjaamaan suunnittelua esimerkkien avulla.

Putkiojat soveltuvat erityisesti korvaamaan sellaisia virtaamaltaan pieniä avovaltaojia. joista aiheutuu merkittävää haittaa maataloudelle, vesiensuojelulle tai maisemalle ja joiden kustannukset tulevat esim. geoteknisten olosuhteiden vuoksi poikkeuksellisen kalliiksi. Putkiojia voidaan käyttää ensisijaisesti salaojitetuilla tai salaojitettavilla pelloilla. Ne sijoitetaan usein muualle kuin korvattava valtaoja.

Putkiojan toteuttamiskustannus nousee hyvin jyrkästi virtaaman lisääntyessä. Siksi suunnittelua edeltävissä kenttätutkimuksissa kiinnitetään erityistä huomiota valuman suuruuden arviointiin ja pienennetään tarvittaessa valuma-aluetta eristysojilla.

Tasaisilla pelloilla voidaan lähialueiden vedet yleensä johtaa piiriojia. rajaojia tai tienvarsiojia pitkin, jolloin putkiojiin otetaan vain peltojen salaojista tulevat vedet. Putkitettaessa uomia leikkausten kohdilla voidaan nykyinen uoma yleensä jättää tulvauomaksi, jolloin voidaan käyttää pienempää putkikokoa. Otettaessa avo-ojasta vesiä putkiojaan. tehdään putkiojan yläpäähän lieteallas, ettei liete tuki putkiojaa.

Putkityyppiä valittaessa arvioidaan putken soveltuvuus ao. olosuhteisiin ja erilaisten putkien vaikutus työn toteuttamiskustannuksiin. Tärkein työvaihe on pohjan tasaamisen ohella alkutäyttö, jotta putki tulee joka puolelta tuettua. Tämä on erityisen tärkeää muovi- ja teräsputkilla, koska niiden lujuus ei muuten riitä säilyttämään putken muotoa.

Putkiojia käytetään myös peltoalueiden ulkopuolella erityisesti silloin, kun avouoman perkaus aiheuttaisi maisemallisia haittoja tontilla, pihapiirissä. taajama-alueella tai vastaavissa paikoissa.