Perusparannukset ja ravinnetase suomalaisessa peltoviljelyssä (PERA)

← Takaisin
Tekijä Ovaska, S.; Liski, E.; Äijö, H.; Paasonen-Kivekäs, M.
Sarja Suomen Maataloustieteellisen Seuran Tiedote NO 34 / Maataloustieteen Päivät 2018 10.–11.1.2018 Viikki, Helsinki
DOI/ISBN-numero ISBN 978-951-9041-63-6 (online)
Päivämäärä 2018
Avainsanat pellon kuivatustila, pellon ojitustila, perusparannus, ravinnetase, salaojitus
Rahoitus Salaojituksen Tukisäätiö sr sekä maa- ja metsätalousministeriö
Sivut s. 178
Kieli suomi
Saatavuus MTP2018_Abstraktikirja.pdf

Pellon perusparannukset ovat sadontuottokyvyn perusta. Puutteellisen ojituksen vaikutukset voivat näkyä kasvukaudella liiallisen märkyyden aiheuttamina satotappioina ja sadonkorjuun onnistumisen vaarantumisena syksyllä pellon kantavuuden heikentyessä. Ongelmat pellon kuivatuksen tilassa aiheuttavat viljelijöille pahimmillaan alhaisia satoja vuodesta toiseen. Tämä laskee tuotannon tehokkuutta ja aiheuttaa taloudellisia tappioita sekä suuren ravinnehuuhtoumariskin ravinteiden jäädessä kotiuttamatta sadossa. Perusparannukset ja ravinnetase suomalaisessa peltoviljelyssä (PERA) -hanke toteutetaan Salaojituksen tutkimusyhdistys ry:n, Salaojayhdistys ry:n, Luken ja Sven Hallinin tutkimussäätiö sr:n yhteistutkimuksena vuosina 2017-2019. Hanketta rahoittavat Salaojituksen Tukisäätiö sr sekä maa- ja metsätalousministeriö. Hankkeen perustana ovat havainnot perusparannusten tilan heikkenemisestä maassamme ja tilanteen aiheuttamasta ravinnehuuhtoumariskistä. Pellonvuokrauksen jatkuvan lisääntymisen voidaan olettaa heikentävän tilannetta edelleen. PERA-hankkeessa selvitetään erityisesti pellon kuivatuksen tilan vaikutuksia panostuottavuuteen ja ravinnetaseisiin peruslohkotasolla. Kuivatusinvestointien kannattavuutta tarkastellaan viljelijän ja yhteiskunnan näkökulmista. Ravinnehuuhtoumariskiä arvioidaan lohkokohtaisen ravinnetaseen avulla, jota on tarkasteltu aiemmissa tutkimuksissa sekä typen että fosforin osalta, mutta ilman tietoa pellon kuivatuksen tilasta. Aineistona hyödynnetään laajoja ”Hyötyä taseista” -hankkeessa käytettyjä lohkokohtaisia tietoja, jotka yhdistetään peruslohkojen salaojitustietoihin, pellon hallintatietoihin sekä Ilmatieteen laitoksen sääaineistoon sekä ympäristösitoumuksen vaatimuksena olevaan peltomaan laatutestiin. Salaojituksen vaikutuksia tarkastellaan myös keräämällä lohkokohtaisia sato- ja ravinnetietoja muutamia vuosia sitten ojituksia tehneiltä tiloilta ja pitkäaikaisista kenttäkokeista. Lohkokohtaisesta aineistosta analysoidaan sadon, lannoituksen, ravinnetaseiden (P, N), kuivatustilan, maalajin, kaltevuuden, fosforiluvun, maan rakenteen, viljelykasvin ja hydrologian välisiä riippuvuussuhteita tilastollisin menetelmin. Mallinnus tehdään monimuuttujamenetelmällä, jossa selitettävänä muuttujana on lohkokohtainen ravinnetase. PERA -hanke tuottaa tietoa maatalouden ajankohtaisiin ja keskeisiin kysymyksiin. Yhteiskunnan ja yksittäisen viljelijän päätöksenteon tueksi saadaan tutkimustietoa pellon ojitustilan vaikutuksista ravinnetaseisiin, satoon ja ravinnehuuhtoumiin. Viljelijän näkökulmasta perusparannusten ja muuttuvien panosten käytön optimointi samanaikaisesti parantaa tilan taloutta. Veronmaksajien näkökulmasta maatalouden ympäristökorvausjärjestelmän tuotannonohjausta saadaan tehokkaammaksi ja tarkemmaksi. Politiikan suunnitteluun saadaan lisätietoa pellon kuivatuksen tilan vaikutuksista ravinnehuuhtoumariskiin ja jatkuvasti yleistyvän pellonvuokrauksen vaikutuksista pellon ojitukseen ja ravinnehuuhtoumariskiin Suomessa.