Viljelytoimenpiteet ja vesistökuormitus ympäristötukitiloilla vuosina 2008–2010

← Takaisin
Tekijä Salminen, A. ; Vesikko, L.; Rankinen, K. ; Cano-Bernal, J.E.; Grönroos, J.
Sarja Suomen ympäristökeskuksen raportteja 8/2015
DOI/ISBN-numero 978-952-11-4434-9
Päivämäärä 2015
Avainsanat fosfori, maatalous, seuranta, typpi, vaikutukset, ympäristönsuojelu, ympäristötuki
Rahoitus Maa- ja metsätalousministeriö
Organisaatio Suomen ympäristökeskus
Sivut 93 s.
Kieli suomi
Saatavuus Viljelytoimenpiteet ja vesistökuormitus ympäristötukitiloilla vuosina 2008–2010

Raportissa esitellään maatalouden ympäristötuen myötä vuosina 2008–2010 tapahtuneita tilatason viljelytoimenpiteiden muutoksia ja niiden vaikutuksia vesistökuormitukseen.
Tutkimukseen osallistuneiden tilojen viljelykäytännöt pysyivät verrattain samanlaisina vuosina 2008–2010. Muutosta ei yleisesti ollut havaittavissa myöskään verrattaessa tuloksia edellisellä ohjelmakaudella saatuihin tuloksiin. Selkeimmät muutokset näyttäisivät liittyvän kauden 2007–2013 tiukentuneisiin lannoitusrajoihin sekä eroavaisuuksiin lisätoimenpiteiden valitsemisessa ja toteuttamisessa. Talviaikaiseen kasvipeitteisyyteen liittyvät ja etenkin uudet, kevyenkin muokkauksen poissulkevat lisätoimenpiteet olivat erittäin suosittuja tutkimusalueilla vuosina 2008–2010, mitä ainakin osittain selittää suorakylvön yleistyminen. Fosforilannoitusta ja lannan käyttöä olisi edelleen syytä tarkentaa.
Haastattelualueilla laskeneeseen ravinnekuormitukseen on vaikuttanut lähinnä ravinnetaseiden lasku ja maan P-luku, sekä eroosioherkällä Lepsämäenjoen alueella myös kasvipeitteisyyden lisääntyminen.