Luonnonmukainen vesirakentaminen – Uusia näkökulmia vesistösuunnitteluun

← Takaisin
Toimittaja Jormola, J.; Harjula, H.; Sarvilinna, A.
Sarja Suomen ympäristö 631
DOI/ISBN-numero 952-11-1424-X, 952-11-1425-8 (PDF)
Päivämäärä 2003
Avainsanat ekohydrauliikka, ennallistaminen, eroosio, kalataloudellinen kunnostus, luonnonmukainen vesirakentaminen, maisemanhoito, ohitusuomat, tavoitekuva, tulvasuojelu, vesistöjen kunnostus
Rahoitus Maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, TEKES
Organisaatio Suomen ympäristökeskus
Sivut 168 s.
Kieli suomi
Saatavuus Luonnonmukainen vesirakentaminen - Uusia näkökulmia vesistösuunnitteluun

Vuosina 2000 – 2002 toteutettu ”Luonnonmukainen joki- ja purorakentaminen” -projekti oli osa laajempaa ”Pohjoisten rakennettujen vesistöjen monimuotoisuus ja luonnonmukaiset kunnostusmenetelmät” -projektia. Julkaisu vetää yhteen osaprojektin tuloksia, mutta käsittelee samalla luonnonmukaista vesirakentamista myös laajemmin antaen kattavan tietopaketin menetelmien soveltamisesta suomalaisessa vesirakentamisessa ja rakennettujen vesistöjen kunnostuksessa. Luonnonmukaisen vesirakentamisen menetelmiä on viime vuosina testattu Suomen ympäristökeskuksen ja alueellisten ympäristökeskusten yhteistyönä eri puolilla maata sijaitsevissa koekohteissa, erityisesti tulvasuojelu- ja peruskuivatushankkeiden yhteydessä muutettujen vesistöjen tilan parantamiseksi. Menetelmistä saadut tutkimustulokset ja kokemukset ovat olleet rohkaisevia ja ne antavat pohjaa myös luonnonmukaiseen vesirakentamiseen liittyville jatkotutkimuksille. Uutena näkökulmana vesistöjen kunnostukseen soveleltaan vesistöjen luonnontilaan perustuvaa tavoitekuvaa, jonka käyttöä hankkeen suunnittelussa on selvitetty koekohteessa pienehkön purovesistön ennallistamisessa. Muita julkaisussa käsiteltäviä aiheita ovat mm.luonnonmukaisten menetelmien käyttö tulvasuojelu- ja peruskuivatushankkeiden yhteydessä, uomien ennallistaminen ja monimuotoistaminen, maa- ja metsätalousalueiden vesiensuojelutoimenpiteet, valuma-aluekunnostukset, kalataloudelliset kysymykset sekä ekohydrauliikka ja kaupunkihydrologia.