Maa- ja metsätalouden vesitalouden suuntaviivat muuttuvassa ympäristössä

← Takaisin
Tekijä Häggblom, Olle; Härkönen, Laura; Joensuu, Samuli; Keskisarja, Ville; Äijö, Helena
Sarja Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja 2020:6
DOI/ISBN-numero ISBN 978-952-366-186-8 (PDF)
Päivämäärä 2020
Avainsanat agriculture, bevattning, dikning, ditching, Drainage, dränering, forestry, irrigation, jordbruk, kastelu, kuivatus, maatalous, metsätalous, ojitus, skogsbruk, vattenhushållning, vattenskydd, vesiensuojelu, vesitalous, water management, water protection
Sivut 70 s.
Kieli suomi
Saatavuus Maa- ja metsätalouden vesitalouden suuntaviivat muuttuvassa ympäristössä

Suuntaviivojen tavoitteena on kuvata maa- ja metsätalouden vesitalouden toimintaympäristöä, siihen
kohdistuvia yhteiskunnallisia odotuksia sekä asettaa päämääriä tulevalle toiminnalle. Lisäksi käydään
lävitse sitä, mikä merkitys vesitaloudella on kestävän ruoantuotannon ja biotalouden varmistamisessa.
Suuntaviivoissa määritetään työryhmän työn pohjalta maa- ja metsätalouden kestävän vesitalouden tavoitteet
sekä keskeisiä vesitaloudellisia toimenpiteitä, joiden avulla voidaan ratkaista toimintaympäristön, ilmasto- ja
vesiolojen muutosten mukana tuomia haasteita.

Ehdotetut vesitaloudelliset toimenpiteet ovat jaettu kuuteen eri kategoriaan: Hallinnon toiminta,
rahoitus, suunnittelu ja toteutus, tutkimus ja kehittäminen, koulutus ja neuvonta sekä digitalisaatio.
Keskeisiä toimenpiteitä ovat valuma-aluetason tarkasteluun panostaminen, nykytilan ja vesitaloudellisten
toimenpiteiden mahdollisuuksien ymmärtäminen, vesitaloussuunnittelijoiden, urakoitsijoiden, neuvonantajien
ja asiantuntijoiden määrän ja osaamisen tason vaaliminen, uudet ja innovatiiviset ratkaisut tutkimuksen,
kokeiluhankkeiden ja digitalisaation avulla. Lisäksi taloudelliset ja muut ohjauskeinot tulee kehittää
edistämään tarkoituksenmukaisesti edellä mainittuja tavoitteita ja toimenpiteitä. Työ toteutettiin maa- ja
metsätalousministeriön, Salaojayhdistys ry:n ja Tapio Oy:n yhteistyönä.

———————
Syftet med riktlinjerna är att beskriva verksamhetsmiljön för vattenhushållningen inom jord- och skogsbruket
och de förväntningar som samhället ställer på den samt att fastställa mål för den framtida verksamheten.
Här beskrivs också vattenhushållningens betydelse för en hållbar matproduktion och för främjandet av
bioekonomin. Utifrån arbetsgruppens förslag har man satt upp mål för en hållbar vattenhushållning inom jordoch
skogsbruket och fastställt de centrala åtgärder inom vattenhushållning som kan lösa de utmaningar som
verksamhetsmiljön och förändringarna i klimatet och i vattenförhållandena medför.

De vattenhushållningsåtgärder som föreslås har delats upp i sex olika kategorier: Förvaltningens verksamhet,
finansiering, planering och genomförande, forskning och utveckling, utbildning och rådgivning samt
digitalisering. De viktigaste åtgärderna är att satsa på granskning av avrinningsområden som helhet, förstå
de möjligheter som nuläget och vattenhushållningsåtgärderna erbjuder, säkerställa tillräckliga resurser och
kunnande genom vattenhushållningsplanerare, entreprenörer, rådgivare och sakkunniga samt att hitta nya och
innovativa lösningar genom forskning, pilotprojekt och digitalisering. Dessutom bör man utveckla ekonomiska
och andra styrmedel för att kunna främja ovannämnda mål och åtgärder på ett ändamålsenligt sätt.
Riktlinjerna utarbetadessom ett samarbete mellan jord- och skogsbruksministeriet, Täckdikningsföreningen rf
och Tapio Ab.

Nyckelord: vattenhushållning, jordbruk, skogsbruk, dikning, vattenskydd, dränering, bevattning

———————————-
The guidelines describe the environment where water management in agriculture and forestry takes place
and the societal expectations involved in this, and sets targets for future actions. They also examine the role
of water resources management in ensuring sustainable food production and bioeconomy. Based on the
results presented by the working group, the guidelines define targets for sustainable water management
in agriculture and forestry and the key water management measures to solve challenges brought by the
changing environment, climate and water conditions.

The proposed water management measures have been divided into six categories: Governance measures,
financing, planning and implementation, research and development, education, training and advice, and
digitalisation. They key measures include investments in studies on the level of catchments, understanding the
current state of and opportunities offered by water management measures, ensuring the numbers and level
of competence of water management planners, contractors, advisers and experts, and new and innovative
solutions through research, pilot projects and digitalisation. Financial and other steering instruments must
be developed to appropriately promote these targets and measures. The work was carried out in cooperation
between the Ministry of Agriculture and Forestry, Finnish Field Drainage Association and Tapio.

Keywords: water management, agriculture, forestry, ditching, water protection, drainage, irrigation