Ratkaisuja ja kehitysehdotuksia maatalouden ympäristöhaasteisiin MATO-tutkimusohjelman perusteella

← Takaisin
Toimittaja Kuussaari, Mikko; Hyvönen, Terho ; Koskiaho, Jari; Lemola, Riitta; Tattari, Sirkka
Sarja Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja
DOI/ISBN-numero ISBN:978-952-366-180-6 (PDF)
Päivämäärä 2021
Avainsanat ekosysteemipalvelut, kiertotalous, maaperä, maatalouspolitiikka, vaikuttavuus, ympäristötuki
Rahoitus Maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, Valtoneuvoston kanslia (VN TEAS -hanke)
Sivut 187 s.
Volyymi 2021:17
Kieli suomi
Saatavuus Ratkaisuja ja kehitysehdotuksia maatalouden ympäristöhaasteisiin MATO-tutkimusohjelman perusteella

Maatalouden ympäristövaikutusten tutkimusohjelmassa (MATO) 2016–2020 koottiin yhteen maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön rahoittamat maatalouden ympäristöasioihin liittyvät tutkimushankkeet viiden vuoden ajan. Tutkimusohjelman tavoitteena oli (1) edistää maatalouden ympäristötavoitteiden toteutumista, (2) luoda pohjaa tulevan rahoituskauden 2021–2026 ympäristötoimenpiteiden suunnittelulle, (3) tuottaa ratkaisuja ongelmiin, jotka vaikeuttavat ympäristötavoitteiden toteutumista, sekä (4) tuottaa tietoa maaseutuohjelman vaikuttavuuden arvioinnin tueksi. Näiden tavoitteiden taustalla oli maaseutuohjelman viisi ympäristötavoitetta: (1) vesien ravinnekuormitus vähenee ja vesistöjen tila paranee, (2) maaperän kasvukunto paranee, (3) luonnon monimuotoisuus lisääntyy, (4) kasvihuonekaasupäästöt vähenevät ja ilmastonmuutoksen hillintä tehostuu sekä (5) ilmastonmuutokseen sopeutuminen tehostuu. Synteesi ohjelmassa rahoitettujen 25 tutkimushankkeen tärkeimmistä tuloksista koottiin viiden eri hankkeita yhdistäneen teeman alle: (1) Maatalouden ympäristötoimenpiteiden vaikutus ympäristön tilaan, (2) Maaperä ja ravinnetaseet, (3) Kiertotalous: hiilen ja ravinteiden kierto sekä energiatehokkuus osana kestävää maataloutta, (4) Maatalouden moninaiset ekosysteemipalvelut ja (5) Työkaluja parempaan maatalousympäristön tilan hoitoon. Kussakin synteesiluvussa esitetään yhteenveto siitä, miten teeman hankkeet tuottivat sovelluskelpoista, päätöksenteossa tarvittavaa tietoa ja mitkä ovat aihepiirin tärkeimmät jatkotutkimustarpeet.