Täydennysojituksen vaikutus typen huuhtoutumiseen

← Takaisin
Tekijä Jokinen, Vilma
Sarja Kandidaatintyö, Aalto-yliopisto
Päivämäärä 2021
Avainsanat ammoniumtyppi, huuhtoutuminen, nitraattityppi, orgaaninen typpi, salaojitus, savipelto, täydennysojitus, typpifraktiot, typpikuormitus
Organisaatio Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu / Rakennetun ympäristön laitos / Vesi- ja ympäristötekniikka
Sivut 33+1 s.
Kieli suomi
Saatavuus Täydennysojituksen vaikutus typen huuhtoutumiseen

Tämän kandidaatintyön tavoitteena oli tutkia, miten täydennysojitus on vaikuttanut märkyydestä
kärsineen pellon salaojavalunnan eri typpifraktioiden pitoisuuksiin ja kuormiin sekä kuormituksen
ajalliseen jakaantumiseen. Täydennysojituksen on aiemmin todettu lisäävän kokonaistypen
kuormitusta, mutta sen merkitystä typen eri esiintymismuotojen, eli fraktioiden, huuhtoutumiselle ei
ollut tutkittu vielä aiemmin. Tarkasteltuja fraktioita olivat nitraatti- ja ammoniumtyppi, sekä muu
typpi, joka kuvaa sitä osaa kokonaistypestä, josta on vähennetty nitraatti- ja ammoniumtyppi.

Aineistona oli Lounais-Suomessa sijaitsevan koekentän kahdelta peltolohkolta vuosina 2008–2018
tehdyt mittaukset sadannasta, salaojavalunnasta ja typpipitoisuuksista, sekä näiden pohjalta lasketut
typpikuormat. Tutkimus toteutettiin aineistoanalyysina, jossa täydennysojituksen vaikutukset typen
fraktioiden pitoisuuksiin ja kuormiin pyrittiin saamaan selville vertaamalla täydennysojitettua aluetta
vertailualueeseen sekä ennen täydennysojitusta että täydennysojituksen jälkeen. Lisäksi tarkasteltiin
vuotuisia ja vuodenaikaisia vaihteluita.

Täydennysojituksen vaikutuksesta sekä nitraatti- että kokonaistypen pitoisuudet ja kuormat
kasvoivat vertailualueeseen nähden. Ammonium- ja muun typen pitoisuudet laskivat, mutta niiden
kuormat kuitenkin kasvoivat täydennysojitetulla alueella vertailualueeseen verrattuna. Eri
typpifraktioiden kuormituksen kasvu johtui ennen kaikkea lisääntyneestä salaojavalunnasta
täydennysojituksen jälkeen.

Kokonaistyppikuormituksesta valtaosa muodostui syys-joulukuussa. Typpikuormituksen ajallinen
jakaantuminen on tärkeää ottaa huomioon kuormituksen vähentämistoimenpiteiden toteutuksessa.
Täydennysojituksen ei tässä työssä havaittu muuttaneen typpikuormituksen kausittaista
jakautumista.

Tulokset osoittivat, että nitraattitypen ohella myös muu typpi muodostaa tärkeän osan typen
kokonaiskuormituksesta. Esimerkiksi mallinnettaessa ravinteiden huuhtoutumista olisikin jatkossa
tärkeää huomioida typen osalta myös muut kuin mineraalitypen fraktiot.