Maataloudesta tulevan ravinnehuuhtouman vaikutus järvien sinileväongelmaan

← Takaisin
Tekijä Varis, Olli
Sarja Vesi- ja ympäristöhallituksen monistesarja n:o 359
Päivämäärä 1992
Avainsanat fosfori, fosforikuormitus, järvet, maatalous, ravinnekuormitus, sinilevä, typpi
Rahoitus Salaojituksen Tukisäätiö, MMM, YM, Kemira, MTK
Sivut 81 - 86
Kieli suomi
Saatavuus Maataloudesta tulevan ravinnehuuhtouman vaikutus järvien sinileväongelmaan

Maatalous ja vesien kuormitus -yhteistutkimusprojektin (MAVERO)  erillisen tutkimushankeen yhteenvetoraportti

Maataloudesta tulevan ravinnehuuhtouman ja sen vähentämisen vaikutusta tarkasteltiin järvien sinileväongelman kannalta. Tutkimus painottui kolmeen suomalaiseen järveen, Tuusulanjärveen, Vihdin Enäjärveen ja Kuortaneenjärveen, jotka sijaitsevat maatalousalueilla. Pääpaino oli typen ja fosforin merkityksen tutkimisella, mutta joukkoa muita tekijöitä, sekä fysiologisia kasvutekijöitä että ekosysteemeihin ulkopuolelta vaikuttavia tekijöitä tarkasteltiin. Työssä pohdittiin myös, kuinka ympäristömalleja ja laskennallisia menetelmiä voitaisiin kehittää vesiensuojelullisia päämääriä silmälläpitäen. Sinileväongelmien vähentämisen kannalta näyttää ilmeiseltä, että fosforikuormituksen, erityisesti kevätaikaisella, alentamisella on yhä keskeinen merkitys maassamme.