Ändamål

Stödstiftelsen för Täckdikning grundades år 1984 och är en privat, allmännyttig stiftelse. Genom att grunda stiftelsen ville man försäkra sig om att täckdikningsmetoderna är moderna och att de utvecklas. Man fastställde att stiftelsens ändamål är att stödja mark- och vattenteknisk forsknings-, utbildnings- och rådgivningsverksamhet. Tidigare berörde forskningen närmast tekniskt utförande av täckdikning medan man numera också forskar i dikningens miljöpåverkan och socioekonomiska frågor.

Stiftelsen uppfyller de ändamål, som står skrivna i stadgarna, genom att bevilja bidrag och stipendier till den privata sektorn och samfund, som utövar forsknings-, utbildnings- och rådgivningsverksamhet. Stiftelsen har understött bl.a. Täckdikningsföreningen rf (www.salaojayhdistys.fi), som utövar forsknings-, utbildnings- och rådgivningsverksamhet samt intressebevakning inom åkerdränering. Föreningen upprätthåller också arkivet för täckdikningskartor i Finland. Stiftelsen har beviljat understöd för olika forskningsprojekt närmast via Forskningsföreningen för täckdikning rf. Stiftelsen medel används årligen för publicering av guider, läromedel och andra publikationer, som finns till allmänt förfogande till ett rimligt pris eller utan ersättning (www.salaojayhdistys.fi/publikationer). Därtill har stiftelsen understött historieverksamhet, som anknyter sig till täckdikning.

Fonden för jubileumsåret 1997 inom Stiftelsen för Täckdikning grundades år 1997. Då hade det gått 80 år sedan Dräneringsföreningen grundades och sedan organiserad täckdikning fick sin början. Fonden delar årligen ut stipendier för vetenskaplig forskning.

Stiftelsen delar ut Byggnadsrådet J. Saavalainens utmärkelse vart tredje år. Utmärkelse ges som erkännande för betydande praktiska handlingar eller vetenskapligt arbete inom vattenhushållning på landsbygden.