Ajankohtaista / kesä 08, 2016

Maankuivatus ja vesiensuojelu – seminaarin yhteenveto

artikkelikuva

Maankuivatus ja vesiensuojelu -seminaari keräsi täyden salin kuulijoita kesäiseen Suitiaan 26.5.2016. Osanottajia oli yhteensä noin 90. Seminaari tavoitti laajasti toimijoita eri sektoreilta kuuntelemaan ja keskustelemaan peltomaan kuivatuksesta, sen merkityksestä satotason nostajana ja ympäristövaikutuksista.

Seminaarissa korostettiin peltojen hyvän vesitalouden merkitystä maan kasvukunnon ja tuottavuuden edellytyksenä. Kun kasvi ottaa tehokkaasti ravinteet maasta, niin huuhtoutumiselle alttiiksi jää vähemmän. Pinta- ja pohjavesien hyvän tilan saavuttamiseksi on asetettu sekä kansallisia että kansainvälisiä tavoitteita. Vesien hyvän tilan saavuttaminen voikin olla vaikeaa, jos peltojen vesitalous ja peruskuivatus eivät ole kunnossa. Suomessa peltojen kuivatuksen merkitys ymmärretään, mutta näin ei useinkaan ole Euroopassa. Syynä tähän on se, että muualla Euroopassa viljelyä rajoittaa yleensä kuivuus eikä liika märkyys kuten meillä. Vesien hyvän tilan saavuttamiseen vaikuttaa myös vesistön sisäinen kuormitus, jonka vähentäminen on monesti välttämätöntä rehevöityneissä järvissä ja myös kustannustehokasta. Kuormituksen vähentämistoimenpiteitä ja niiden kohdentamista onkin aina tarkasteltava vastaanottavan vesistön näkökulmasta.

Nykyisestä maaseutuohjelmasta löytyy hyviä välineitä maatalouden vesistökuormituksen vähentämiseen. Seminaarissa tuotiin kuitenkin esiin se, ettei menetelmien vaikutuksia tunneta riittävästi. Tutkimustietoa kuivatuksen vaikutuksista ja mitoituksesta tarvitaan mm. ilmastonmuutoksen vuoksi. Peruskuivatusta ja salaojitusta käsitteleviä tutkimushankkeita ja pilot -projekteja on käynnissä kivennäismailla, turvemailla ja happamilla sulfaattimailla. Ravinteiden kierrätys ja maan orgaanisen aineen pitoisuuden nostaminen nähtiin tärkeänä. Maan ominaisuuksien mittaaminen on kehittynyt ja joitakin tilan käyttöön soveltuvia menetelmiä on jo saatavilla. Seminaarissa oli mukana mittauslaitteiden valmistajia esittelemässä laitteitaan.

Seminaarin lopuksi järjestetyssä paneelissa keskusteltiin vilkkaasti siitä, miten hyvin kuormitus tunnetaan ja milloin ja mistä kuormitus saa alkunsa. Tämän lisäksi panelistit toivat esille oman näkökulmansa ravinnekuormituksen vähentämismahdollisuuksista. Keskustelussa tuli esille vuokrapeltojen suuri osuus ja niiden perusparannustoimet, kuten salaojitus ja kalkitus. Vuokrapelloilla nämä jäävät usein tekemättä lyhyiden vuokrasopimusten vuoksi.

Seminaarissa toivottiin uuden vastaavanlaisen seminaarin järjestämistä jatkossakin.

Kaikki seminaarin esitykset löytyvät tästä ja videotallenteet seminaarista tästä.